Zaloguj się
Koszyk
0
Twój koszyk jest pusty!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sabbataudio.pl


1. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach prowadzenia sklepu internetowego sabbataudio.pl;

5. Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sabbataudio.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia

6. Towar – produkty prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sabbataudio.pl, a Klientem, zawierana za wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


2. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.sabbataudio.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy sabbataudio.pl, działający pod adresem https://www.sabbataudio.pl, prowadzony jest przez Biznes Konsulting EEU Marek Krygier NIP: 9511855210, REGON: 140610626 ul. Pana Tadeusza 14/10, 02-494 Warszawa z Biurem Obsługi Klienta znajdującym się w siedzibie Firmy.


4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe przy wykorzystaniu prze Klienta jednej z wymienionych przeglądarek:

a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej

b) Chrome w wersji 49 lub nowszej

c) Firefox w wersji 43 lub nowszej

d) Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej

e) Opera w wersji 36 lub nowszej

f) Safari w wersji 4 lub nowszej

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient może skorzystać z z komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do sieci internet.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sabbataudio.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem hiperłącza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.sabbataudio.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego nie jest obowiązkowa do wykonania zakupu. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja w sklepie może obywać się za pomocą konta Facebook oraz Google.

Rejestracja w sklepie następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie sklepu.

Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Sklep sabbataudio.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sabbataudio.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sabbataudio.pl,

- umyślnie spowoduje zakłócenia w działaniu strony sabbataudio.pl.


Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody sabbataudio.pl

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.


3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sabbataudio.pl,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,


4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaż:

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.sabbataudio.pl/ i dokonać wyboru Towaru, dodając go do koszyka oraz wykonując kolejnych czynności w oparciu o wyświetlane na stronach komunikaty.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość dowolnej modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru w tym jego ilości. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi dla Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych do realizacji zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie te będzie zawierało między innymi: listę wybranych produktów oraz usług, ceny dla każdego produktu oraz usługi, dane zamawiającego oraz dane do wysyłki zamówienia.

5. W celu wysłania złożonego zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych do wysyłki, naciśnięcie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty oraz opłacenie zamówienia.

6. W celu odebrania zamówienia osobiście konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych zamawiającego, naciśnięcie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty oraz opłacenie zamówienia.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z sabbataudio.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie szczegóły dotyczące elementów Zamówienia opisane w punkcie 4.

Wiadomość e-mail potwierdza tylko otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości email zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli potwierdzające akceptacje Zamówienia i zawarcie Umowy z sabbataudio.pl.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


4. Dostawa


1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru pod adresem:


Shop4media, ul. Pana Tadeusza 14/10, 02-494 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.


Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie po:

a) Opłaceniu zamówienia przelewem

b) Otrzymaniu wiadomości ze Sklepu o gotowym do odbiorze zamówieniu.


Koszty dostawy kurierem wynoszą: 15zł brutto i są prezentowane podczas składania zamówienia oraz w jego podsumowaniu. Odbiór osobisty jest darmowy i tym samym Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów oprócz kosztów zamówionych produktów.

3. Termin realizacji dostawy zwykle wynosi 1-3 dni robocze i wyjątkowych przypadkach może zostać wydłużony do 14 dni roboczych. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji zamówienia, sklep sabbataudio.pl niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu otrzymania przez klienta wiadomości mówiącej o zawarciu umowy zgodnie z punktem 7 akapitu 4 niniejszego regulaminu.

Czas dostawy przez firmę kurierską zwykle wynosi 48 godzin. Sklep sabbataudio.pl nie odpowiada za terminowość oraz jakość wykonanych usług wykonywanych przez firmy kurierskie.


5. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas transportu.


W przypadkach konsumenckiego zakupu towarów na odległość, sklep sabbataudio.pl ponosi ryzyko związane z przypadkowym uszkodzeniem lub zniszczeniem towaru w transporcie.

Jeżeli podczas dostawy przesyłki, opakowanie będzie wyglądało na uszkodzone lub mające cechy zniszczenia, uprzejmie prosimy o nie przyjmowanie przesyłki i jak najszybszy kontakt ze sklepem sabbataudio.pl. W takich przypadkach wyślemy do Państwa drugą przesyłkę, bez żadnych dopłat.

Jeżeli przyjęliście od przewoźnika paczkę z widocznymi uszkodzeniami prosimy o jak najszybsze zgłoszenie takich wad u doręczyciela i kontakt z obsługą sklepu sabbataudio.pl. Szybkie zgłoszenie reklamacji do przewoźnika przez Klienta znacznie ułatwia rozwiązanie problemu jednak opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu przez Klienta nie ma żadnych konsekwencji i nie znosi ustawowych roszczeń. W szczególności nie ogranicza to praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (punkt VIII Regulaminu).


W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.


6. Ceny i metody płatności


1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składki, w tym podatek VAT lub cła.

2. Klient ma możliwość opłacenia zamówienia przelewem za pomocą systemu płatności Przelewy24.pl

3. Nie ma możliwości płatności przy odbiorze przesyłki lub gotówką w trakcie odbioru osobistego w siedzibie sklepu sabbataudio.pl


7. Prawo odstąpienia od umowy


Informacje na temat prawa odstąpienia od umowy dostępne są pod adresem:

https://www.sabbataudio.pl/odstapienie-od-umowy.


8. Reklamacje dotyczące Towarów


Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Jako Sklep zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje nas ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.


Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres: Shop4media, ul. Pana Tadeusza 14/10, 02-494 Warszawa

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sabbataudio.pl

- lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu w zakładce Kontakt.

W przypadku wykonywania reklamacji z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na swój koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, koszty doręczenia produktu zostają zwracane klientom.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji prosimy o podanie:

a) informacji dotyczących przedmiotu reklamacji oraz daty wystąpienia wady;

b) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna);

c) podanie danych kontaktowych składającego reklamację


Do przyspieszenia reklamacji zalecamy podania numeru zamówienia, oraz podania informacji na jaki adres ma zostać dostarczone nowe lub naprawione urządzenie. Brak, którejkolwiek informacji nie wpłynie na skuteczność reklamacji jednak znacznie ją ułatwią.


Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia wady przez sklep sabbataudio.pl


9. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie


Sklep sabbataudio.pl nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Sklep sabbataudio.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów w rozsądnym terminie

2. Klient może powiadomić sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego wysyłając wiadomość na adres: sklep@sabbataudio.pl

3. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.


11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.


12. Postanowienia końcowe


1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sabbataudio.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.